Vliv jazykového vzdělávání v hostitelské zemi na teenagery

21.09.2023

Zjištění naznačují, že osvojení jazyka v hostitelské zemi může mít významný dopad na kognitivní, sociální a emocionální pohodu dospívajících a v konečném důsledku ovlivnit jejich celkový vývoj.

Kognitivní vývoj:

Výuka jazyků – zlepšuje kognitivní dovednosti, jako je řešení problémů, kritické myšlení a zpracování informací. Učením se nového jazyka si dospívající rozšiřují své kognitivní schopnosti a zlepšují své jazykové a komunikační dovednosti. Výzkumy navíc ukazují, že dvojjazyčnost nebo vícejazyčnost může zvýšit kognitivní flexibilitu a kreativitu, což vede k lepším akademickým výkonům a kognitivním výsledkům. 

Sociální rozvoj:

Znalost jazyka umožňuje teenagerům efektivně komunikovat se svými vrstevníky, učiteli a společností jako celkem. Znalost místního jazyka přispívá k utváření přátelství, integraci do sociálních sítí a utváření pocitu sounáležitosti. Kromě toho osvojování jazyka umožňuje dospívajícím porozumět kulturním nuancím, normám a hodnotám a orientovat se v nich, což přispívá ke kulturní adaptaci a interkulturním komunikačním dovednostem.

Emocionální rozvoj:

Schopnost mluvit jazykem hostitelské země podporuje sebevědomí, sebeúctu a pozitivní sebeidentifikaci. Naopak potíže s osvojováním jazyka mohou vést k frustraci, úzkosti a pocitu odcizení. Přiměřené jazykové dovednosti umožňují dospívajícím efektivně vyjadřovat své emoce, hledat podporu a rozvíjet zdravé mechanismy zvládání. Zvládnutí jazyka tak hraje důležitou roli při utváření emoční stability a celkové psychické pohody. 

Najděte své město a zaregistrujte se https://forms.gle/Rtupd3EJydJ54n7cA